Cách thức thu thập Dữ liệu cá nhân

Caofinejewellery có thể thực hiện thu thập Dữ liệu cá nhân của Khách hàng theo một hoặc tất cả các phương thức sau:

1.1 Trực tiếp từ Khách hàng và/hoặc các ứng dụng tự động như:

Thông qua các giao dịch được thiết lập giữa Khách hàng và Caofinejewellery.
Khi Khách hàng tìm kiếm, đăng ký, đăng nhập, tạo, quản lý tài khoản, truy cập, giao dịch, tương tác thông qua kênh tương tác khả dụng của Caofinejewellery (như website, facebook, zalo, ứng dụng…) hoặc Bên thứ ba có liên quan đến Sản phẩm của Caofinejewellery.
Khi Khách hàng truy cập bất kỳ trang tin điện tử nào của Caofinejewellery hoặc sử dụng bất kỳ tính năng, tài nguyên nào có sẵn trên hoặc thông qua trang tin điện tử.
Khi Khách hàng tải xuống hoặc sử dụng ứng dụng của Caofinejewellery dành cho thiết bị di động.
Từ các trao đổi, liên lạc giữa Caofinejewellery và Khách hàng (gặp trực tiếp, qua thư, điện thoại, trực tuyến, liên lạc điện tử hoặc bất kỳ phương tiện nào khác) bao gồm cả các cuộc khảo sát, chương trình, sự kiện, hoạt động mà Khách hàng tham gia.
Từ các tương tác hoặc các công nghệ thu thập dữ liệu tự động: Caofinejewellery có thể thu thập thông tin bao gồm địa chỉ IP, URL giới thiệu, hệ điều hành, trình duyệt tin điện tử và bất kỳ thông tin nào khác được ghi tự động từ kết nối:
Cookie, flash cookie, thẻ pixel, tin điện tử beacons, hoặc các công nghệ theo dõi khác.
Bất kỳ công nghệ nào có khả năng theo dõi hoạt động cá nhân trên các thiết bị hoặc trang tin điện tử.
Thông tin vị trí hoặc siêu dữ liệu khác được cung cấp bởi một thiết bị.
Các phương tiện khác: Caofinejewellery có thể thu thập Dữ liệu cá nhân khi Khách hàng tương tác với Caofinejewellery thông qua bất kỳ phương tiện nào khác.
1.2 Từ Bên thứ ba, nền tảng mạng xã hội và các nguồn khác:

Từ các nhà cung cấp, bên cung cấp dịch vụ, đối tác hoặc các bên có liên quan đến Caofinejewellery và/hoặc Khách hàng.
Từ Bên thứ ba là đại diện hợp pháp của Khách hàng liên quan đến cung cấp, xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
Từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền; ngân hàng, các tổ chức tín dụng.
Từ bất kỳ nguồn thông tin công cộng, công khai có sẵn hoặc từ các nền tảng mạng xã hội (google, facebook, zalo…) mà Khách hàng đã đăng tải, cập nhật.
Khi Caofinejewellery thu thập Dữ liệu cá nhân của Bên thứ ba và các nguồn khác, Caofinejewellery đảm bảo rằng dữ liệu đó được chuyển cho Caofinejewellery một cách phù hợp và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật hiện hành.

Bài sau →
article