Giải thích từ ngữ

Trong Thông báo này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

3.1 Caofinejewellery là Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.

3.2 Sản phẩm là tất cả các sản phẩm, dịch vụ mà Caofinejewellery thực hiện, cung cấp thuộc phạm vi ngành, nghề kinh doanh của Caofinejewellery.

3.3 Khách hàng là các tổ chức, cá nhân, đồng thời là chủ thể dữ liệu; bao gồm nhưng không giới hạn, các tổ chức và cá nhân có tương tác, giao dịch, truy cập, cung cấp, sử dụng Sản phẩm của Caofinejewellery (kể cả hình thức giao dịch trực tiếp tại Caofinejewellery, không gian mạng và/hoặc các hình thức khác); các tổ chức, cá nhân tham gia các chương trình, sự kiện của Caofinejewellery.

3.4 Dữ liệu cá nhân là thông tin, dữ liệu của Khách hàng dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể; bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin, dữ liệu liên quan đến họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, thông tin chứng minh nhân dân/căn cước công dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, tình trạng hôn nhân, thông tin giao dịch, lịch sử truy cập. Ngoài ra, một số thông tin, dữ liệu về bản chất mang tính nhạy cảm như chủng tộc, sức khỏe, niềm tin tôn giáo, quan điểm chính trị, dữ liệu sinh trắc học, vị trí của Khách hàng và các thông tin khác có thể được Caofinejewellery thu thập, xử lý khi cần thiết.

3.5 Xử lý Dữ liệu cá nhân là việc Caofinejewellery thực hiện một hoặc nhiều hoạt động tác động tới Dữ liệu cá nhân của Khách hàng, bao gồm những không giới hạn các hoạt động như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy Dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

3.6 Bên thứ ba là tổ chức, cá nhân không phải là Caofinejewellery và Khách hàng.

← Bài trước
article